Čistoća boje

Laura Palatinuš (2.D razred)

Nastavna tema: Čistoća boje
Nastavna jedinica: Pet ploha različite čistoće boje
Likovni problem: čistoća boje, jarke i zagasite boje
Likovna tehnika: tempere

mentorica: Tara Mašić, učiteljica